Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Refinansowanie norwegia kredyt oferty localmarket.no

Tagi: Norwegia , MSZ , Ambasada RP Oslo , Konsulat , Wybory Do Parlamentu Europejskiego , Wybory Europejskie

Eurowybory 2019: uaktywniono link do rejestracji wyborców w Norwegii
Sylwia

SYLWIA SKORSTAD - Trondheim | Norwegia

Opublikowano: 2019-04-30 21:46:50 +0200

Można już dopisywać się do spisu wyborców w Norwegii. Rejestracja jest konieczna, aby 26 maja móc zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

BARDZO WAŻNE !!!

Dane w systemie e-Wybory oraz w formularzu zgłoszenia należy wpisać czytelnie, zgodnie z danymi umieszczonymi w posiadanym ważnym dokumencie tożsamości (paszport lub dowód osobisty), uwzględniając wszelkie znaki diakrytyczne (Ą,Ć,Ę,Ł,Ń,Ó,Ś,Ź,Ż, itp.).

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY (https://ewybory.msz.gov.pl),

bądź w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo, Drammensveien 171, 0277 Oslo:

- telefonicznie, nr tel.: +47 24110877 ,

- e-mailowo, (prosimy załączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia) na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl ,

- pisemnie, przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pocztą na adres:

Republikken Polens Ambassade

Drammensveien 171, 0277 Oslo

PO Box 4091 AMB

0244 Oslo

- ustnie, osobiście: w siedzibie Wydziału Konsularnego (formularz zgłoszenia dostępny jest w urzędzie),

- faksem, przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na nr faksu: +47 24110878.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

-Nazwisko

- Imię (imiona)

- Imię ojca

- Datę urodzenia

- Numer ewidencyjny PESEL (polski numer PESEL)

- Miejsce pobytu wyborcy za granicą

- Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.

- Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

 

Formularz zgłoszenia do spisu wyborców można pobrać kliknąjąc tutaj>>

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. (włącznie):

- e-mailowo: oslo.amb.wk@msz.gov.pl

- pisemnie, na adres:

Republikken Polens Ambassade

Drammensveien 171, 0277 Oslo

PO Box 4091 AMB

0244 Oslo

- faksem, nr faksu: +47 24110878

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

×